Κατάταξη αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου

Προκειμένου να γίνει η κατάταξη μαθητών/τριών-αποφοίτων του Σχολείου στα Γυμνάσια  για το σχολικό έτος 2023-2024 και σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. Φ.19.1/16889/1-11-2023 της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στο σχολείο  υπεύθυνη δήλωση έως την Παρασκευή  24-11-2023.  

Στην υπεύθυνη δήλωση μπορείτε:

  1. είτε να επιβεβαιώνετε ότι η διεύθυνσή σας παραμένει η ίδια που έχει δηλωθεί στο σχολείο και απλώς την αναγράφετε ξανά ολογράφως,
  2. είτε να δηλώνετε αλλαγή διεύθυνσης και αφού την αναγράψετε να προσκομίσετε την υπεύθυνη δήλωση με σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

                 Το αποδεικτικό αλλαγής μόνιμης κατοικίας μπορεί να είναι:

  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) (μόνο το άνω τμήμα, όπου φαίνονται τα στοιχεία διαμονής) ή
  • Βεβαίωση ιδιότητας μόνιμου κατοίκου από τον οικείο Δήμο (στην οποία αναγράφεται η διεύθυνση) ή
  • Από την εφαρμογή https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki επιλέγετε «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» και στη συνέχεια «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» και εκτυπώνετε τη σελίδα που εμφανίζεται.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή μόνιμης κατοικίας (αγορά ακινήτου, ενοικίαση ή φιλοξενία) πρέπει να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση που υπάρχουν αδέλφια που θα φοιτούν και την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο ή όμορο Λύκειο, μπορούν τα παιδιά σας να εγγραφούν, εφόσον το επιθυμείτε, στο ίδιο Γυμνάσιο με τα αδέλφια τους (ή στο όμορο του Λυκείου) και το συμπληρώνετε σχετικά στην υπεύθυνη δήλωση.

Ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες του Σχολείου κατανέμονται χωροταξικά στο  5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου,  βάση της μόνιμης κατοικίας τους εκτός αν εγγραφούν σε άλλο Γυμνάσιο του Δήμου ή εκτός Δήμου, λόγω φοίτησης αδελφού ή αδελφής. Η οριστικοποίηση του Γυμνασίου τοποθέτησης θα γίνει με απόφαση της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Επισημαίνουμε ότι η χωροταξική κατανομή είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και το σχολείο μας απλώς συλλέγει τα στοιχεία και ενημερώνει την σχετική πλατφόρμα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Η Διευθύντρια του σχολείου