ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  

       ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2016-2017

 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕIΑ
08.00 – 08.10 10΄ Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:40 90΄ 1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00 20΄ Διάλειμμα
10:00 -11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11:30 -11:45 15΄ Διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 -12:35 10΄ Διάλειμμα
12.35 – 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15 -13:20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20 -14:00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Σίτιση

14:00 -14:15 15΄ Διάλειμμα
14:15 -15:00 45΄ 2η ώρα  Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 -15.15 15΄ Διάλειμμα
15.15 -16:00 45΄ 3η ώρα  Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)